„Kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić, tak aby:

  • zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania,
  • zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec powstawaniu odpadów,
  • zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.”(art. 5 – Ustawy o odpadach)

Odpady stanowiące tzw. uboczne produkty spalania paliw to największa pod względem ilości grupa wytwarzanych w Elektrociepłowni Zgierz odpadów. Dodatkowo wytwarzane są również odpady powstałe w wyniku prac remontowych, eksploatacyjnych i związanych z utrzymaniem obiektów oraz odpady komunalne.

Wykorzystując wybudowaną instalację suchego odpopielania, będącą elementem projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i publicznych środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą „Modernizacja elektrofiltru z suchym odpopielaniem kotła OF-100 w Energetyka Boruta Sp. z o.o. w Zgierzu”, wszystkie odpady paleniskowe powstałe w wyniku spalania paliw w kotle OF-100 przekazujemy w celu ich gospodarczego wykorzystania podmiotom posiadającym stosowne decyzje środowiskowe.

Elektrociepłownia Zgierz posiada własne składowisko popiołu i żużla, jednak stosowany sposób gospodarki odpadami paleniskowymi powoduje, że ilość kierowanych tam odpadów jest znikoma.

eczgierz_site