Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza jest spalanie paliw w kotłach energetycznych. Elektrociepłownia Zgierz monitoruje wielkość emisji wykonując cykliczne, okresowe pomiary emisji gazów i pyłów do powietrza. Obowiązujące w tym zakresie standardy emisji nie są przekraczane, co potwierdzają uzyskiwane wyniki pomiarów. W trosce o środowisko przeprowadzona została modernizacja elektrofiltru kotła OF-100. Dzięki temu Oddział dysponuje urządzeniem redukującym emisję pyłów do powietrza do stężeń znacznie mniejszych niż obecnie obowiązujące standardy. Dzięki wykorzystaniu techniki spalania paliw w złożu fluidalnym Elektrociepłownia Zgierz znacznie zmniejszyła emisję tlenków azotu, a poprzez spalanie nisko zasiarczonych paliw oraz w razie konieczności stosowanie sorbentu wiążącego siarkę, zmniejszyła emisję do powietrza SO2.

31 maja 2008 r. zakończono realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i publicznych środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą: Modernizacja elektrofiltru z suchym odpopielaniem kotła OF-100 w Energetyka Boruta Sp. z o.o. w Zgierzu.

 

eczgierz_site