Przełom ekologiczny w zgierskiej energetyce

Z dniem 24 listopada 2008 roku Elektrociepłownia Zgierz uzyskała Decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki rozszerzające dotychczas posiadane koncesje na wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej o współspalanie biomasy. Obowiązujące prawo stymuluje zastępowanie części paliwa kopalnego biomasą, czyli paliwem pochodzenia roślinnego, w kotłach energetycznych. Energia elektryczna pochodząca ze współspalania biomasy z węglem uznawana jest jako energia „zielona” z tzw. odnawialnych źródeł energii (OZE).

Działania Elektrociepłowni Zgierz w dziedzinie ochrony środowiska oparte są na tzw. zasadzie zrównoważonego rozwoju, a więc równorzędnym traktowaniu racji ekonomicznych, ekologicznych i społecznych.Podstawowym elementem polityki środowiskowej Elektrociepłowni Zgierz jest zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń, zmniejszanie presji na środowisko poprzez odzysk energii i wody oraz działania mające na celu gospodarcze wykorzystanie odpadów zamiast ich składowania.Przeciwdziałanie negatywnym skutkom dla środowiska Spółka stara się podejmować już na etapie planowania i realizacji przedsięwzięć w oparciu o posiadaną wiedzę, procedury ocen oddziaływania na środowisko oraz monitorowanie prowadzonych przedsięwzięć.

Podstawę korzystania ze środowiska przez Elektrociepłownię Zgierz stanowią decyzje administracyjne i umowy cywilno-prawne. Kluczowym dokumentem dla naszej działalności w tym zakresie jest Decyzja Wojewody Łódzkiego nr PZ/32 z dnia 30.06.2006 r. w sprawie pozwolenia zintegrowanego oraz Decyzja Nr PZ/94 z dnia 31.12.2007 r. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego.

 

eczgierz_site