Elektrociepłownia Zgierz zabezpiecza dostawy energii cieplnej dla odbiorców usytuowanych na terenie „Parku Przemysłowego Boruta Zgierz” za pomocą własnych sieci ciepłowniczych:

  • sieć nr 1, w której nośnikiem ciepła jest para o maksymalnej temperaturze zasilania 220oC i maksymalnym ciśnieniu 0,6 MPa,
  • sieć nr 2, w której nośnikiem ciepła jest woda o maksymalnej temperaturze zasilania i powrotu 135oC / 70oC i maksymalnym ciśnieniu 0,85 MPa.

Spółka sprzedaje również energię cieplną bezpośrednio z własnego źródła ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Podział odbiorców na grupy dokonany został zgodnie w zależności od rodzaju nośnika i od miejsca dostarczania ciepła.

Grupy odbiorców:

WGZ

Odbiorcy, dla których ciepło jest dostarczane w postaci gorącej wody bezpośrednio ze źródła ciepła stanowiącego własność sprzedawcy i przez niego eksploatowanego.

WGP

Odbiorcy, dla których ciepło jest dostarczane ze źródła ciepła stanowiącego własność sprzedawcy i przez niego eksploatowanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą, stanowiącą własność sprzedawcy i przez niego eksploatowaną. Węzły cieplne są własnością odbiorców i są przez nich eksploatowane.

PZ 0,6

Odbiorcy, dla których ciepło jest dostarczane w postaci pary o ciśnieniu maksymalnym 0,6 MPa bezpośrednio ze źródła ciepła stanowiącego własność sprzedawcy i przez niego eksploatowanego.

P 0,6

Odbiorcy, dla których ciepło jest dostarczane ze źródła ciepła stanowiącego własność sprzedawcy i przez niego eksploatowanego poprzez parową sieć ciepłowniczą o ciśnieniu maksymalnym 0,6 MPa, stanowiącą własność sprzedawcy i przez niego eksploatowaną. Węzły cieplne są własnością odbiorców i są przez nich eksploatowane.

W celu uzyskania technicznych warunków przyłączenia do sieci cieplnej Energetyki Boruta Sp. z o.o. należy wypełnić stosowny Wniosek.

Do zawarcia umowy przyłączeniowej i umowy sprzedaży wymagane jest podanie następujących informacji i dokumentów:

  • dla spółek kapitałowych – pełna nazwa oraz siedziba podmiotu, numer KRS, podanie NIP, REGON oraz wielkość kapitału zakładowego, a także składu Zarządu i osób reprezentujących podmiot przy zawieraniu umowy;
  • dla spółek cywilnych – pełna nazwa oraz siedziba podmiotu, numer KRS, NIP, REGON, wielkość kapitału zakładowego, imiona, nazwiska oraz adresy osób fizycznych powołujących spółkę, a także konieczne jest złożenie przez wszystkich wspólników indywidualnych wypisów z ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
  • dla osoby fizycznej prowadzącą działalność gospodarczą – pełna nazwa firmy, jej siedziby oraz imię i nazwisko kontrahenta wraz z jego adresem zamieszkania, a także wypis z ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Bliższych informacji udziela:

w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach: 07:00 do 15:00

Wydział Handlu i Rozliczeń naszej firmy

Nr tel.: +48 42 714 03 09