Oddział Elektrociepłownia Zgierz Spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. jako wytwórca i przedsiębiorstwo obrotu zabezpiecza dostawy energii elektrycznej dla odbiorców usytuowanych na terenie Parku Przemysłowego Boruta Zgierz i dostarcza ją za pomocą własnych sieci dystrybucyjnych. Sieci wewnętrzne to sieci kablowe SN z izolowanym punktem zerowym oraz układ podstacji terenowych 6/04kV.

Elektrociepłownia Zgierz dostarcza energię elektryczną na potrzeby produkcyjne i socjalne w następujących grupach taryfowych:

dla odbiorców zasilanych z sieci SN (średnie napięcie)– B21 (grupa jednostrefowa),– B23 (grupa trójstrefowa – gdzie cena za energię elektryczną jest uzależniona od stref czasowych oraz od pory roku określonych zgodnie z poniższą tabelą)

dla Odbiorców zasilanych z sieci nN (niskie napięcie)– G11, C11, C11a, C11o, C21 (grupy jednostrefowe – cena energii elektrycznej w tych grupach taryfowej jest stała przez całą dobę)– C12a, C22a (szczegółowe informacje dotyczące stref zawarte są w cenniku dla energii elektrycznej Elektrociepłowni Zgierz)

W celu uzyskania technicznych warunków przyłączenia do sieci Elektrociepłowni Zgierz należy wypełnić stosowny Wniosek.

Do zawarcia umowy przyłączeniowej i umowy sprzedaży wymagane jest podanie następujących informacji i dokumentów:

  • dla spółek kapitałowych – pełna nazwa oraz siedziba podmiotu, numer KRS, podanie NIP, REGON oraz wielkość kapitału zakładowego, a także składu Zarządu i osób reprezentujących podmiot przy zawieraniu umowy;
  • dla spółek cywilnych – pełna nazwa oraz siedziba podmiotu, numer KRS, NIP, REGON, wielkość kapitału zakładowego, imiona, nazwiska oraz adresy osób fizycznych powołujących spółkę, a także konieczne jest złożenie przez wszystkich wspólników indywidualnych wypisów z ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
  • dla osoby fizycznej prowadzącą działalność gospodarczą – pełna nazwa firmy, jej siedziby oraz imię i nazwisko kontrahenta wraz z jego adresem zamieszkania, a także wypis z ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Bliższych informacji udziela w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7:00 do 15:00 Wydział Handlu i Rozliczeń naszej firmy.Nr tel. +48 42 714 03 09

 

eczgierz_site